Política de privacitat

La present política de privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment per adaptar-la a les eventuals modificacions normatives de forma que serà responsabilitat de l’interessat consultar-la amb certa freqüència.


1.- RESPONSABLE

Qui és el Responsable del tractament de les meves dades?
Identitat CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A.
CIF A-25445131
Dades registrals Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Vol. 619 Sec. Gral., Folio 1, L-11657
Direcció postal C/ TRASPALAU, 8 GUISSONA (25210) (LLEIDA)
Telèfon 973 550 100
Correu electrònic lopd@bonarea.com
Delegat de Protecció de Dades (DPO) DPO@bonarea.com

2.- FINALITAT I LEGITIMACIÓ

Per què i amb quina finalitat tracten les meves dades personals?

 1. Finalitats de naturalesa contractual. En compliment d’un contracte, en el sentit ampli del terme, establert entre vostè i CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A., tractarem les seves dades per:
  1. Prestar el servei, mantenir-lo i gestionar la relació contractual.
  2. Atenció al client a través dels canals habilitats.
   1. Gestió de queixes, reclamacions i suggeriments. Els tractaments d’aquelles dades personals obtingudes en la formulació de la queixa o reclamació de l’interessat resulten necessaris per poder gestionar la incidència comunicada i/o millorar els serveis prestats o oferts, pel que el tractament d’aquesta informació és necessari per l’execució del propi contracte subscrit entre l’interessat i CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. A més, CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. tractarà totes les dades derivades tant de reclamacions extrajudicials com judicials i realitzarà tots els tràmits que puguin resultar necessaris per complir amb aquests requeriments.
  3. Acreditar la contractació, millorar la qualitat de l’atenció tècnica i comercial, així com verificar la satisfacció dels clients, a través de la gravació de les trucades del client als números d’atenció telefònica habilitats a l’efecte.
  4. Comprovar la solvència del client mitjançant l’accés a sistemes d’informació creditícia de forma prèvia a la contractació de qualsevol producte o servei i mentre es mantingui vigent la relació contractual.
  5. Realització d’estadístiques, enquestes o estudis de mercat, que tinguin com a finalitat avaluar la qualitat del producte o servei.
  6. Mantenir la seguretat de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques, detectar problemes o errors tècnics en la transmissió de les comunicacions electròniques, així com qualsevol tractament que sigui necessari per la correcta prestació del servei de telecomunicacions o qualsevol altra normativa sectorial que resulti d’aplicació.
  7. Complir amb les obligacions legals de qualitat del servei imposades per la legislació de telecomunicacions.
  8. Detectar o impedir la utilització abusiva o fraudulenta dels serveis.
  9. Qualsevol altra que sigui obligatòria i necessària pel compliment de les seves funcions.
 2. Finalitats que requereixen el seu consentiment. En base al seu consentiment, en aquells casos en els que de forma lliure i voluntària hagi decidit atorgar-lo, per:
  1. Oferir-li productes i serveis de les empreses que formen bonÀrea Agrupa (pot consultar una relació de les empreses aquí), per qualsevol mitjà, inclòs els electrònics.
  2. Comunicar les seves dades personals a les empreses que formen bonÀrea Agrupa (pot consultar una relació de les empreses aquí ), pel desenvolupament d’accions comercials sobre els seus productes i serveis, per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics.
  3. Tractar les seves dades personals quan vostè hagi manifestat la seva voluntat de figurar en les guies telefòniques o de serveis de consulta telefònica sobre números d’abonat. No obstant, sempre podrà sol·licitar, gratuïtament, acreditant per escrit la seva identitat, la seva exclusió, no utilització amb finalitats de venta directa, la omissió total o parcial de la seva direcció o altres dades personals o que s’esmenin errors existents.
  Aquesta autorització existirà fins i tot una vegada finalitzada la seva relació amb CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. mentre vostè no manifesti el contrari i durant un termini màxim de 2 anys posteriors a la baixa en el servei.
 3. Finalitats basades en l’interès legítim. En base a l’interès legítim de CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A., per respondre millor a les seves expectatives i augmentar el seu grau de satisfacció com a client, necessitem utilitzar informació sobre l’ús dels productes, serveis i canals. Així, de forma enunciativa però no exclusiva, podem:
  1. Tractar les seves dades sobre tràfics anòmals que es puguin estar produint des de la connexió del client i que afectin a la seguretat de les xarxes, sistemes o equips, amb la finalitat de que puguem fer-li arribar, per qualsevol mitjà, informació o alertes sobre ciberseguretat.
  2. Tractar les seves dades de client, dades dels productes o serveis, els consums dels seus dispositius i les visites a les nostres pàgines web per analitzar o predir, d’una forma molt bàsica, aspectes relatius a les seves preferències personals o interessos, i així poder oferir-li ofertes personalitzades de productes o serveis de telefonia i internet.
  3. Realitzar procediments d’anonimització, desprès dels quals ja no podrà ser identificat.
  En qualsevol moment pot exercir el seu dret d’oposició a aquests tractaments basats en el nostre interès legítim.

Tingui en compte que vostè és l’únic responsable de tota la informació que ens faciliti per la gestió i contractació dels productes i serveis, garantint que està facultat i, en el seu cas, ha obtingut el consentiment de la resta d’usuaris, per l’entrega. CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. no es responsabilitza de la utilització de dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades que vostè ens hagi facilitat.

Durant quan temps conservaran les meves dades personals?

Les seves dades personals seran conservades mentre es mantingui la relació contractual amb el client i posteriorment a la mateixa, durant un termini màxim de 8 anys, en aplicació del Codi Civil i normativa fiscal. Desprès, les seves dades seran suprimides segons disposa la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, cosa que comporta el seu bloqueig, quedant a disposició únicament a sol·licitud de Jutges i Tribunals, Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que se’n poguessin derivar i, un cop transcorregut aquest, la seva completa eliminació.

En aplicació de la Llei 25/2007 de conservació de dades, les dades relacionades amb el tràfic (aquelles dades que es generen en les seves trucades telefòniques, navegació, localització, etc.) seran conservades durant un màxim de 12 mesos des de que es van generar i es tractaran única i exclusivament per donar resposta a possibles requeriments judicials.

Si al finalitzar la relació contractual existissin litigis pendents derivats de l’exercici d’accions d’impugnació de la factura o dirigits a obtenir el cobrament de les mateixes, les dades podran conservar-se durant la tramitació dels mateixos, mentre no recaigui resolució definitiva –data en la que es procedirà al seu bloqueig i posterior eliminació- si bé només podran utilitzar-se amb finalitats probatòries.

Dades desagregades: no existeix un termini de supressió de les dades desagregades ja que amb aquestes no és possible identificar a una persona física.

Dades dels subscriptors a la newsletter/informatiu per correu electrònic: dichos datos se conservarán durante el tiempo que el interesado mantenga vigente la suscripción hasta el momento en el que solicite darse de baja.


3.- DESTINATARIS

A qui es comunicaran les meves dades personals?

CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. només permetrà l’accés a les seves dades personals a tercers destinataris per qualsevol de les finalitats previstes en la present Política de Privacitat, amb l’objectiu de mantenir la relació contractual, realitzar les comunicacions a empreses de bonÀrea Agrupa (si el client ho ha permès), als sistemes d’informació creditícia, així com les que siguin legalment exigibles en compliment de qualsevol normativa que resulti d’aplicació en els termes exposats a continuació:
 • Necessàries per la prestació del servei: CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. té contractats, per la gestió d’algunes funcions necessàries per la prestació del servei, proveïdors de confiança que podran tenir accés a dades personals, actuaran com a encarregats de tractament i estaran obligats contractualment a complir amb les obligacions legals d’encarregat de tractament, les instruccions de CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. i a mantenir la confidencialitat i el secret de la informació.
  • En cap cas, les seves dades de caràcter personal seran compartides amb terceres persones sense obtenir el seu consentiment previ, excepte que aquest tractament sigui necessari per assegurar el manteniment de la relació contractual, així com en els casos previstos per la normativa vigent.
  • Es podran comunicar les seves dades personals quan sigui necessari per la prestació, facturació i cobrament de serveis de tercers contractats per vostè com, per exemple, altres operadores de telecomunicacions, proveïdors de serveis de tarifació addicional, així com la resta de proveïdors que, en el seu cas, s’indiquin.
  • Subscrivim el corresponent contracte de tractament de dades per compte de tercer amb els nostres proveïdors i col·laboradors mitjançant el qual se’ls imposa, entre altres obligacions, aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, tractar les dades personals única i exclusivament per les finalitats pactades i atenent a les nostres instruccions i suprimir o retornar-nos les dades una vegada finalitzi la prestació de serveis.
 • Les empreses que formen bonÀrea Agrupa (pot consultar una relació de les empreses aquí), per
  • Dur a terme accions comercials de productes i serveis (quan vostè hagi atorgat el seu consentiment a aquesta finalitat)
  • Contractar productes i/o serveis amb qualsevol de les referides entitats, així com gestionar les relacions que mantingui amb les mateixes
  En cap cas es produirà un accés permanent a les dades personals per part de les empreses de bonÀrea Agrupa indicades, sinó que només es produirà quan es tracti d’un dels supòsits descrits.
 • Comunicacions de dades a sistemes d’informació creditícia. Queda informat que, conforme a la normativa vigent, en supòsits d’impagament, les dades relatives al deute podran ser comunicades a terceres empreses degudament autoritzades per llei i encarregades de gestionar l’incompliment d’obligacions dineràries.
 • Compliment d’una obligació legal. CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A. podrà comunicar les seves dades personals a tercers degudament habilitats legalment, quan sigui necessari per complir amb la legislació. CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. podrà comunicar les seves dades personals a les diferents autoritats públiques en virtut d’una obligació legal, com les autoritats fiscals i duaneres, les autoritats judicials, les autoritats competents en matèria de telecomunicacions, la policia judicial, les entitats prestatàries dels serveis d’atenció de les trucades d’urgència 112, i qualsevol altre que en funció de la normativa vigent resulti d’aplicació.
 • A la CNMC per la seva incorporació a la guia d’abonat sempre que hagi atorgat el seu consentiment a tal efecte
 • Altres empreses de telecomunicacions pel desenvolupament, manteniment i control de la relació contractual (enrutament de trucades, gestió dels processos de portabilitat, etc)
Per altra banda, no transferirem ni cedirem les seves dades a tercers països amb finalitats comercials.

4.- DRETS

Quins son els meus drets respecte les dades de caràcter personal que els he facilitat i com els puc exercir?

Accés Té dret a accedir i consultar les dades personals de la seva titularitat que figuren en els fitxers de CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A. Pot exercir aquests drets mitjançant escrit del titular de les dades de caràcter personal, junt amb una copia del seu DNI, dirigit a C/ Traspalau, 8 de Guissona (25210) o a lopd@bonarea.com
Rectificació Pot modificar les dades personals de la seva titularitat que siguin inexactes o errònies.
Supressió Pot sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per les finalitats per les que es van recollir.
Oposició En determinades circumstancies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades personals. CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Limitació del tractament Com a titular de les seves dades personals pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades personals:

 • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades
 • Quan el tractament que s’està realitzant de les seves dades personals sigui il·lícit, però s’oposi a la supressió de les mateixes.
 • Quan CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. ja no necessiti tractar les seves dades personals, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Quan vostè, com a titular de les seves dades personals, s’hagi oposat al tractament de les mateixes pel compliment d’una missió en interès públic o per la satisfacció d’un interès legítim, durant el temps que es verifiqui si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els seus
Portabilitat de les seves dades personals Té dret a rebre en format electrònic, les dades personals de la seva titularitat que ens hagi facilitat, així com a sol·licitar-nos que les cedim a un tercer que vostè designi.

Puc retirar el meu consentiment?

En aquells casos en els que la legitimació del tractament es basi en el consentiment de l’interessat com, per exemple, en l’enviament de comunicacions comercials o el tractament per part de les altres empreses de bonÀrea Agrupa amb aquesta mateixa finalitat, l’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a aquesta retirada i quedant notificat de que, en determinats casos, pot afectar a la gestió del servei en qüestió, podent resultar incomplet, defectuós o d’impossible realització.

On puc reclamar en cas de considerar que s’han vulnerat els meus drets respecte les meves dades personals?
Si considera que les seves dades no estan sent tractades segons estableix la llei pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de dpo@bonarea.com o presentar la seva reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.


5.- PROCEDÈNCIA

Com han obtingut les meves dades?

Les seves dades personals poden procedir de diferents canals.

 1. Dades proporcionades de forma directa pel client: ja sigui en el moment de sol·licitar el servei a través dels formularis habilitats a tal efecte, com els facilitats al llarg de la relació contractual a través de diferents canals com, per exemple, reclamacions o sol·licituds d’informació interposades en el servei d’atenció al client. En aquests casos sempre rebrà tota la informació referent al tractament de les seves dades personals, així com se li oferirà l’opció d’atorgar el seu consentiment per poder tractar les seves dades amb finalitats diferents.
 2. Dades obtingudes de fonts diferents al propi client:
  1. Fonts d’accés públic, com diaris i butlletins oficials, registres públics, guies telefòniques, llistes de persones que pertanyen a col·legis professionals, llistes oficials per la prevenció del frau.
  2. Organismes de l’Administració Pública o Judicial
  3. Sistemes comuns d’informació creditícia
  4. Fitxers de protecció de la identitat o detecció fraudulenta de dades
  5. Informació proporcionada per altres empreses de telecomunicacions en processos de portabilitat
 3. Dades derivades del desenvolupament de la relació: dades proporcionades de forma indirecta per la seva part ja que es deriven de la pròpia prestació del servei contractat i del manteniment d’aquesta activitat. Dins d’aquesta categoria s’inclouen les dades de tràfic, l’històric de pagaments o de productes contractats, les dades de navegació a través de la pàgina web o altres de naturalesa similar.
 4. Dades inferides per CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A.: a través de l’estudi de les dades del client, ja sigui mitjançant l’aplicació d’algoritmes matemàtics o del seu know-how. Dins d’aquesta categoria s’inclouen dades com els resultats de les activitats de perfilat del client segons els diferents criteris que pugui utilitzar l’entitat.
 5. Empreses que faciliten informació sobre solvències, morositat i en general d’indicadors de risc financer o de crèdit.

Quin tipus de dades tracten?


Com em garanteixen la confidencialitat i seguretat en el tractament de les meves dades personals?

Li garantim que les seves dades personals seran tractades de forma confidencial i que s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, segons la normativa aplicable en la matèria.

Les comunicacions a través d’Internet (per exemple, correus electrònics) no son segurs excepte que es trobin xifrats. Ha de tenir en compte que, per la pròpia naturalesa d’internet, les seves comunicacions poden passar per un número indeterminat de països abans de ser entregades.

Des de CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. no podem acceptar cap tipus de responsabilitat en cas d’accés no autoritzat o pèrdua d’informació personal que quedi fora del nostre control.

CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. no li sol·licitarà mai informació personal de cap tipus a través de mitjans de comunicació no oficials. Només vostè és responsable de mantenir la seva informació personal segura i no compartir-la amb altres. En cas de dubte, contacti amb nosaltres abans de facilitar la seva informació.

En el lloc web podem facilitar enllaços a pàgines web de tercers però no som responsables de la seguretat ni del contingut d’aquestes pàgines web. Tingui cura de llegir la política de privacitat i la política de cookies d’aquestes entitats abans d’utilitzar o introduir informació personal en les seves pàgines web. El mateix resulta aplicable a qualsevol pàgina web o contingut de tercers als que es pugui connectar per utilitzar els nostres productes i serveis.

Pot difondre la seva informació per mitjà de plugins de xarxes socials o a través de serveis de tercers que li permeten publicar crítiques o altres tipus d’informació públicament. Aquests plugins i aplicacions son operats per la pròpia xarxa social de manera que es troben subjectes a les seves pròpies condicions d’ús i polítiques de privacitat i cookies.

Truca’m gratis